Esmeralda Jonkheijm, gevestigd aan Elzenstraat 48, 4581 AW Vogelwaarde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. 

Contact: Esmeralda Jonkheijm, Elzenstraat 48, 4581 AW Vogelwaarde, 06-37684937, info@esmeraldajonkheijm.nl

Persoonsgegevens die Esmeralda Jonkheijm verwerkt:

Esmeralda Jonkheijm verwerkt uw persoonsgegevens (Esmeralda Jonkheijm is functionaris gegevensbescherming) doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Esmeralda verstrekt. De persoonsgegevens die Esmeralda verwerkt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer. Esmeralda verzamelt alleen persoonsgegevens om contact te leggen om een dienst te kunnen leveren, opdracht uit te voeren en betalingen af te handelen. De website verzamelt geen gegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar. Bent u ervan overtuigd dat Esmeralda zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld? Neem dan contact op via bovenstaande contactmogelijkheden. 

Hoe lang Esmeralda Jonkheijm de persoonsgegevens bewaart 
Esmeralda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Esmeralda bewaart persoonsgegevens zolang de klantrelatie bestaat of maximaal twintig jaar na de laatste opdracht. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Esmeralda Jonkheijm verkoopt uw gegevens niet aan derden. Verstrekking van uw gegevens is niet aan de orde, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht die door u is verstrekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als Esmeralda uw gegevens voor een opdracht aan derden moeten verstrekken, wijst Esmeralda de derde erop dat hij/zij op dezelfde manier omgaat met uw privacy als dat Esmeralda doet, met aandacht voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies 
Esmeralda slaat functionele en analytische cookies op. Dit heeft een technische reden. Zo werkt de website zoals het hoort en dat verhoogt uw gebruiksgemak. Wilt u dit niet? Dan kunt u dat instellen via uw internetbrowser en de bewaarde gegevens verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U behoudt altijd het recht om uw persoonsgegevens te beheren, dus in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Daarnaast kunt u Esmeralda vragen om uw gegevens over te dragen aan een door u aangewezen persoon of organisatie. Voor contactgegevens, kijk bovenaan dit document. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Esmeralda reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Esmeralda wil u erop wijzen dat uw de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging 
Esmeralda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.